BIPtop

Wyposażenie Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej i w Nowogrodźcu

 Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

w imieniu którego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych działa:

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec                 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: Wyposażenie Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej
i w Nowogrodźcu

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej i w Nowogrodźcu z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 – Dostawa wyposażenia do sal zajęć i szatni dla dzieci zgodnie z załącznikiem nr 1 (zadanie obejmuje również montaż mebli);

Zadanie 2 – Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych zgodnie z załącznikiem nr 2;

Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:

zadanie nr 1 – do 25 sierpnia 2017 r.

zadanie nr 2 – do 25 sierpnia 2017 r.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia powyższego terminu

II Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny i nieścieralny 
na załączonym formularzu ofertowym lub innym dokumencie treścią odpowiadającym zapisom formularza. Każda strona oferty powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

Oferta na zadanie „Wyposażenie Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej i w Nowogrodźcu”

Nie otwierać przed dniem 7 lipca 2017 roku godz. 13.45

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę za wybrane zadanie lub na wszystkie zadania łącznie.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:

Cena   – kryterium wagowe: 100 %

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. Formularz ofertowy wraz z wypełnionym załącznikiem/wypełnionymi załącznikami dotyczącymi zadania/zadań, o które ubiega się Wykonawca.

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto całości dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Ceną oferty jest cena brutto podana na formularzu ofertowym.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.

Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta 
na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace, jakie 
z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania
do użytkowania przedmiotu zamówienia.

VI. Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy 
i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07 lipca 2017 roku do godz. 13:30 
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego – Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, 
ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (sekretariat).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 07 lipca 2017 r. o godz. 13.45 
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego – Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, 
ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (gabinet Dyrektora).

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są:

w zakresie przedmiotu zamówienia: Lidia Antoniszyn tel. 75 731 63 35

w zakresie procedury: Joanna Schubert tel. 75 731 72 25

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Załączniki:

Formularz ofertowy- pobierz

Załącznik nr 1- pobierz

Załącznik nr 2- pobierz

Wzór umowy- zadanie 1- pobierz

Wzór umowy- zadanie 2- pobierz

 

Nowogrodziec, dnia 17 stycznia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2016 na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2017” wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo

Produkcyjne Jan Nawratil

Świerkowa 10A

59-726 Świętoszów

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były najniższa cena całego zamówienia wraz z podatkiem VAT oraz warunki płatności, a Wykonawca zadania przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

  1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zadania złożone zostały oferty przez firmy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium warunki płatności

Razem

 
1
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Świerkowa 10 A
59-726 Świętoszów
 
95,00
 
5,00
 
100,00
 
2
PHU „AG-MA”
Augustyna Mandziej
ul. Polna 1A
59-850 Świeradów Zdrój
 
67,21
 
5,00
 
       72,21
 
 
3
PHU OLEŃKA SC
A. Kopała – Wdowiak, J. Giszter
ul. II Armii Wojska Polskiego 6
59-700 Bolesławiec
 
76,15
 
2,50
 
 
78,65
 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI NETTO POWYŻEJ 30 000 EURO

NA 2017 ROK

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

 

LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA* PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWNIA ** WYDZIAŁ MERYTORYCZNY POZOSTAŁE INFORMACJE
w zł w euro
 1. Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2018   Usługi Przetarg nieograniczony  332.001,96  79.523,33  IV kwartał 2017 Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu   _________

*rodzaj zamówienia z podziałem na :usługi, dostawy, roboty budowlane,

             **      przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Sporządził : Joanna Schubert 

data i podpis: 16.01.2017