Bieżące informacje

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu ogłasza rekrutację
na rok szkolny 2016/2017- postępowanie uzupełniające

 • Postępowanie uzupełniające do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu odbędzie się w terminie od dnia 01 sierpnia 2016 r.  do dnia 19 sierpnia 2016 r.
 • Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w dniach 01 sierpnia do 05 sierpnia 2016 roku do godziny 14.00
 • Do wniosków należy dołączyć załączniki zgodnie z ogłoszonymi kryteriami. Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane.
 • Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie są rozpatrywane.
 • Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 12.08.2016r. godz. 14.00,
 • Od 16 sierpnia 2016r. do 17 sierpnia niezbędne jest złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (jeżeli w wyniku postepowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył odpowiednie dokumenty)
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 19.08.2016r. godz. 14.00
 • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy, w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (757316335) lub osobiście w sekretariacie przedszkola.

 

Kryteria postepowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu  na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1942) do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Nowogrodziec.

W przypadku liczby dzieci przewyższającą  liczbę miejsc w przedszkolu , w I etapie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność  obojga   rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność  rodzeństwa  kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. .objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr VII/29/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

1.Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego bezrobotnego, przez samotnego rodzica/ opiekuna prawnego, który pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym٭ – 100 punktów.

2.Oboje rodziców / opiekunów prawnych pracuje*  – 100 punktów.

3.Matka / opiekunka prawna – pracuje*  –  50 punktów.

4.Ojciec / opiekun prawny – pracuje*  –  50 punktów.

5.Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola –  20 punktów.

6.Deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie  – 15 punktów.

*uwzględnia się także prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz własnej działalności gospodarczej.

 

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NOWOGRODŹCU ogłasza rekrutację na rok szkolny 2016/2017 - więcej informacji w zakładce „Rekrutacja”

 

 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NOWOGRODŹCU

SERDECZNIE ZAPRASZA

25 listopada 2015 r. o godz. 15:30

rodziców, dziadków oraz opiekunów

na spotkanie z dietetykiem.

Dietetyk Pani Sandra Fiałek udzieli porad i odpowie na Państwa pytania dotyczące żywienia.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu u wychowawców grup.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

DROGA MAMO! DROGI TATO!

Serdecznie zapraszamy Was do wspólnej zabawy z Waszymi dziećmi, które będą odbywać się w naszym przedszkolu w każdy czwartek o godzinie 15 w sali grupy V. Zajęcia te będą prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Ruch Rozwijający, to program nastawiony na kształtowanie przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe takich cech, jak: pewność siebie, odpowiedzialność, wrażliwość, poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi osobami.

Zajęcia zaczynamy dnia 08.10.2015 . Chętnych prosimy o przybycie w wygodnym stroju.