ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Od 1 stycznia 2017  r. w związku z nowelizacją ustawy o Systemie oświaty opłaty za przedszkole dla dzieci w wieku do 5 lat wynoszą 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową.

Podstawa programowa realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 8:00 do 13:00.

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w godzinach 6:30-8:00 i 13:00-16:00.

Odpłatność dla dzieci w wieku do lat 5 za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wynosi 1zł.

ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE (od 01.02.2018r. do 31.01.2018r.):

stawka dzienna – 7,00 zł w tym:

  • śniadanie – 2,50 zł
  • zupa z deserem – 2,50 zł
  • II danie – 2,00 zł

Odpłatność za wyżywienie naliczana jest z góry.

Zwrot kosztów wyżywienia przysługuje za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Przedszkola do godz. 14:00. Odliczenia odejmowane są od kwoty należności w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Naliczoną opłatę przez przedszkole należy wpłacić do 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK

nr 25109019390000000115288325