Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu ogłasza rekrutację

na rok szkolny 2018/2019

 • Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu odbędzie się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r.  do dnia 07 marca 2018 r.

 • Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w dniach 15 lutego do 06 marca 2018 r. w godz. 8-14 i w dniu 07 marca w godz. 8-12

 • Do wniosków należy dołączyć załączniki zgodnie z ogłoszonymi kryteriami. Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane.

 • Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie są rozpatrywane.

 • Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.

 • Podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania nastąpi w dniu 26.03.2018 r. o godz. 15.00

 • Do 30 marca 2018 r. niezbędne jest złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył odpowiednie dokumenty)

 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu04.04.2018 r. o godz. 15.00 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy, w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (757316335) lub osobiście w sekretariacie przedszkola.

 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu  na rok szkolny 2018/2019

Do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Nowogrodziec.

W przypadku liczby dzieci przewyższającą  liczbę miejsc w przedszkolu , w I etapie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność  obojga   rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność  rodzeństwa  kandydata;

 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr XXXVI/245/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

1.Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego bezrobotnego, przez samotnego rodzica/ opiekuna prawnego, który pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym* – 100 punktów.

2.Oboje rodziców / opiekunów prawnych pracuje*  – 100 punktów.

3.Jedno z rodziców / opiekunów prawnych – pracuje*  –  50 punktów.

4. Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola –  20 punktów.

5. Deklarowany pobyt dziecka od 5 do 6 godzin dziennie  – 5 punktów.

6.Deklarowany pobyt dziecka powyżej 7 godzin dziennie  – 10 punktów.

*uwzględnia się także prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz własnej działalności gospodarczej.

 W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, od 18.04.2018 r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/ szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 12/ 2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 stycznia 2018 r. – pobierz

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NOWOGRODŹCU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - pobierz

Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola publicznego – pobierz